top of page

VZDELÁVANIE

Nápravné čítanie

hero-bottom_2x-vzdelanie.png

Stále častejšie sa stretávame s neúspechmi v čítaní a preto je dôležité nie len poruchy pomenovať, ale hlavne vystihnúť príčinu nesprávneho čítania a týmto nesprávnym prejavom predchádzať.     Nápravné čítanie odbúra zbytočné školské zlyhávanie, rieši prenos zmyslových informácií a ich spracovanie. Jednotlivé orgány, ktoré sa zúčastňujú pri procese učenia, nadväzujú na seba v presnom poradí ZRAK – HLAS – SLUCH. Metodika nápravného čítania je založená na hlasnom prejave, pri ktorom  žiak prechádza hlasovým výcvikom.  Systém tejto techniky priamo zabráni vzniku tzv. dvojitého čítania, zámene hlások, či slabík. Žiak rozumie čítanému textu, lebo nastáva vytvorenie dynamického stereotypu tak, že sú dodržané a splnené všetky atribúty čítania.“

Tento systém sa dá plne uplatniť pri nápravnom čítaní detí a študentov, ktorí už prešli nácvikom čítania, ale zistili sa u nich poruchy čítania – dyslexia, dvojité čítanie, zámena písmen za iné, pridávanie písmen, či hlások, čítanie bez pochopenia obsahu,...

ZÁMER KURZU A CIEĽ NÁPRAVY

Získanie čitateľskej zručnosti, z čoho následne plynie uľahčenie procesu učenia sa všetkých predmetov, nevynímajúc matematiku ..., zvládania textov i písanou formou, návrat sebadôvery, návrat voľného času pre zábavu a hry tak potrebné pre zdravý vývin každého z nás.

Oodstránenie poruchy čítania osvojenie si hlasitého prejavu pri čítaní plynulé čítanie s plným porozumením

Zamer kurzu
Pre koho

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Pre každého kto má problémy s čítaním – poruchu čítania, bez rozdielu veku.
 

OBSAH KURZU
 

  • Orientácia v poruche čítania

  • Dychové cvičenia

  • Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér

  • Technika čítania – vytvorenie si dynamického stereotypu

  • Práca s obsahom

  • Interpretácia

  • Relaxačné a protistresové techniky

METÓDA VÝUKY

 

kombinovaná metóda

  • prednáška - oboznámnie detí so systémom čítania,

  • inštruktáž - ako zmeniť  základné prístupy a postoje k čítaniu,

  • tréning - praktický nácvik novej techniky čítania  

 

Zharmonizovanie činnosti oboch mozgových hemisfér pomocou špeciálnych cvičení na podporu spolupráce oboch hemisfér, dychové cvičenia, dynamické relaxačné techniky, zosúladenie zraku - hlasu - sluchu, využitie zákona kontrastu.

DĹŽKA KURZU

Okrem konzultácie je základom 10 lekcií, jedna lekcia v trvaní cca 45 - 60 min. (jeden, či dvakrát týždenne), čo znamená 2 prípadne až 3 mesiace - podľa druhu nápravy a špecifických ťažkostí.

Na základe skúseností lektorky je vhodné zintenzívniť výuku nápravného čítania (podľa možnosti denne jedna hodina – počas víkendu voľno), a to znamená, že dieťa nadobudne optimálnu zručnosť čítania v priebehu troch týždňov

Obsah kurzu
Cena

Cena za konzultáciu alebo lekciu.

Každý účastník kurzu pracuje so zapožičaným pracovným materiálom potrebným k výuke

35,- €

1. konzultácia

prvá konzultácia, prípadné preladenie - do 90 minút

25,- €

lekcia

jedna lekcia nápravného čítania (termín podľa dohody) - 45-55 min

CENA

Komentare

  KOMENTÁRE  

Pridať komentár

name

dateCreate

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page