top of page

VZDELÁVANIE

Naučiť sa učit

hero-bottom_2x-vzdelanie.png

Od prvých okamihov nášho života máme túžbu poznávať a pretvárať svoje okolie. Túžba učiť sa a objavovať je nám prirodzená, ale postupne ju mnohí strácame, cítime neistotu a neskôr možno i strach - to všetko je dôsledok informačného stresu a tlaku zo strany rodičov, školy, trénerov, ...

Tréningové a relaxačné techniky využívané v priebehu kurzu podporujú zlepšenie koncentrácie i pamäte účastníkov a zároveň urýchľujú a uľahčujú proces učenia sa.

s pocitom byť úspešný, uznávaný, rozumný ... sa postupne dieťa dostáva k voľbe rozvrstvenia si svojho času a stále viac a viac si ukrajuje zo svojich voľnočasových aktivít a presúva sa do času vyplneného učením a vzdelávaním. Vráťme svojmu dieťaťu kúsok detstva tým, že mu ukážeme cestu ako šetriť časom - naučme ho rýchlejšie a ľahšie sa učiť.

ZÁMER KURZU

Sprístupniť nové poznatky z oblasti rýchleho učenia, orientácia v štúdijnej literatúre, selekcia podstatného od nepodstatného.
 

  • Rýchle prijímanie a spracovanie množstva informácií

  • Zlepšenie koncentrácie a pamäte

  • Pružná orientácia a efektívne selektovanie čítaného textu

  • Zlepšenie zručnosti v učení

Zamer kurzu
Pre koho
Obsah kurzu

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Žiak od 10 rokov, študenti SŠ a VŠ.
Rýchle a efektívne učenie rozširuje vedomostnú úroveň, čím sa úmerne zlepšuje sebavedomie a následne i komunikácia. Tréningy pre zharmonizovanie činnosti oboch mozgových hemisfér, objavenie seba -aký som?, kto som?, zbierka pozitívnych vlastností, viera v úspech - to všetko sa skrýva v návrate sebadôvery, sebaistoty, sebaúcty a v návrate voľného času pre zábavu a hry tak potrebné pre zdravý vývin každého z nás.

OBSAH KURZU

Teória učenia:

  • Druhy a spôsoby čítania

  • Formy a spôsoby spracovania textu

  • Mozog a jeho činnosť

  • Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér

  • Faktory ovplyvňujúce učenie

  • Relaxačné a protistresové techniky

DĹŽKA KURZU

Kurz trvá 6-7 hodín; spravidla v piatok začiatok o 8,00h - predpokladaný koniec cca o 15,00-16,00h - počas kurzu je hodinová prestávka na obed.

Cena

Cena 1-dňového kurzu organizovaného v Bratislave, obvykle v piatok.

Každý účastník kurzu obdrží pracovný materiál spracovaný lektorkou

60,- €

dieťa ZŠ / kurz

cena za skupinový kurz

s min. počtom 6 účastníkov

70,- €

SŠ a VŠ / kurz

cena za skupinový kurz

s min. počtom 5 účastníkov

cena za individuálnu konzultáciu v dľžke trvania 3 hod. 

CENA

95,- / 75,-

dosp. / SŠ,VŠ

Novinka

Počas trojhodinovej individuálnej konzultácie sa študent dozvie základné informácie o efektívnom učení. Základné techniky na zvýšenie rýchlosti čítania, techniky spracovávania učebného textu, techniky uchovávania prečítaných informácií v pamäti, pomôcky na zefektívnenie učenia ako sú: relaxačné techniky, práca so zrakom, naštartovanie spolupráce mozgových hemisfér.

  KOMENTÁRE  

Pridať komentár
Komentare

name

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page